LA CULTURA POPULAR A L’ESCOLA. Les festes populars, materials digitals és un projecte de creació de materials de treball al voltant bàsicament de les principals festes i cicles festius del nostre calendari. De cada festa o cicle festiu se n’ha elaborat un curs dirigit a l’alumnat dels últims cursos de la primària i un altre pensat per a la secundària. Per a la seva elaboració s’ha emprat el Moodle.

El projecte consta de tres subcategories: Professorat, primària, secundària, cadascuna amb els corresponents cursos:

  • Professorat. Té un únic curs, pensat per a mestres i professorat. La seva finalitat és presentar el projecte.


Si voleu consultar tot el projecte, l'adreça és http://agora.xtec.cat/se-osona/moodle
Per accedir-hi com a professorat no editor, feu servir l'usuari mestre i la contrasenya mestra o l'usuari professor i la contrasenya professora.


Tots els cursos han estat elaborats tenint en compte que puguin servir com a:
  • Model per treballar, en el marc curricular, la festa o el cicle festiu corresponent, englobant diferents àrees o matèries del currículum. Per tant, l’estructura del curs es basa en la programació que hi ha incorporada.

  • Font de recursos i activitats que puguin aprofitar-se i incorporar-se en la programació que el centre faci al voltant de la festa o cicle festiu concret.


En tots els cursos, tant de primària com de secundària, s’ha procurat que s’hi treballin almenys els següents aspectes:

  • Orígens i història de la festa i les seves diferents manifestacions festives.

  • El desenvolupament de la festa o del cicle festiu.

  • Exemples de manifestacions festives. En la mesura del possible se n’han incorporat dels diferents territoris de Catalunya i en alguns casos dels Països Catalans.

  • La relació que sovint tenen aquestes festes amb altres de països diferents o, fins i tot, el caràcter universal d’algunes d’elles.

  • La relació de la festa o del cicle festiu amb altres elements de la cultura popular com feines i oficis artesanals, llegendes, danses i cançons, refranys, gastronomia, etc.

_______________________________________________________________________________________________________________
En tots els cursos, tant de primària com de secundària, hi consta la programació general del curs i un setè tema amb un seguit d'enllaços sobre els diversos aspectes que s'hi treballen a més de la bibliografia i webgrafia emprades en l'elaboració dels continguts.
_______________________________________________________________________________________________________________

Curs: Sant Joan, la porta de l'estiu. El primer tema se centra a fer evident la gran riquesa de creences i costums que envoltaven i encara envolten la festa, mentre que en el segon se centra en l'element més característic de la diada: el foc purificador. El tercer es destina a conèixer la festa i revetlla de Sant Joan, així com algunes de les manifestacions festives més arrelades, mentre que el quart presenta alguns refranys, poemes i cançons propis o que fan referència a la diada. Finalment en el cinquè tema se’ls anima a la realització d’un petit treball o “investigació” al voltant d’alguna activitat festiva de l’estiu.
     

Autor/a: Josep Roquer i Soler
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)