CONDICIONS D'ÚS DEL SERVEI ALEXANDRIA

 1. Objecte
 2. Accés al servei
 3. Baixa del servei
 4. Finalitat del servei
 5. Ús del servei
 6. Característiques del servei
 7. Compartir materials educatius
 8. Propietat intel·lectual
 9. Paper intermediari de la XTEC
 10. Responsabilitat per continguts
 11. Avís de continguts inadequats
 12. Enllaços externs
 13. Política de privadesa

Alexandria és un servei que presta el Departament d'Educació per mitjà de la XTEC. Per utilitzar-lo cal ser-ne usuari i assumir de manera plena i sense reserves totes i cadascuna d'aquestes condicions específiques així com les generals dels serveis amb l'identificador d'accés de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) del Departament d'Educació.

El Departament d'Educació es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i previ avís general al portal, la presentació, la configuració i el contingut del servei, així com també les condicions requerides per utilitzar el servei.

El Departament d'Educació es reserva el dret a denegar l'ús del servei a aquelles persones que incompleixin les condicions aquí recollides.

1. Objecte

Aquestes condicions regulen l'ús del servei Alexandria que el Departament d'Educació posa a disposició del professorat, els centres docents i els serveis educatius. El servei està disponible a http://alexandria.xtec.cat, també anomenat en aquest document "el lloc".

2. Accés al servei

El servei s'ofereix de manera gratuïta a les persones que esdevinguin usuàries del lloc, que han de llegir i acceptar els termes i condicions especificades a aquest document. Només es podran utilitzar els serveis del lloc si s'han acceptat aquestes condicions de manera expressa.

Qualsevol membre del professorat amb identificador de la XTEC podrà donar-se d'alta al lloc i esdevenir-ne usuari.

Existeix també la possibilitat d'accedir a algunes de les funcionalitats del servei sense esdevenir persona usuària sinó com a visitant sense claus d'accés.

3. Baixa del servei

Les persones usuàries del lloc poden notificar la petició de baixa i exercir els seus drets sobre els materials que hagin pujat a Alexandria a través del formulari corresponent habilitat al propi lloc.

4. Finalitat del servei

La finalitat del servei Alexandria és difondre i donar accés a materials educatius per ser utilitzats en la plataforma educativa Moodle i/o en PDI (pissarres digitals interactives).

Alexandria està regit pel principi de cooperació entre els membres que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de professionals del món de l'educació, veritables agents d'innovació i d'eficiència.

5. Ús del servei

Les persones usuàries, i les persones no usuàries que entrin com a visitants, poden visualitzar i descarregar els materials educatius del lloc. Hauran de respectar les condicions de la llicència, explicades a l'apartat "Propietat intel·lectual", incloses les relacionades al reconeixement (és a dir, a la cita d'autoria).

Les persones usuàries poden, a més aportar materials educatius al lloc. En aquest cas, serà responsable dels materials que aporti, a efectes administratius, civils i penals, la persona física a qui correspongui l'esmentat identificador.

6. Característiques del servei

 • Alexandria està construït sobre un seguit d'aplicacions de programari lliure que estan sota una llicència GNU GPL. La principal aplicació en la que es basa és la plataforma Moodle (http://moodle.org) i funciona amb la mateixa versió disponible a través del servei Àgora (https://educaciodigital.cat), que, entre d'altres, posa a disposició de centres i serveis educatius de Catalunya la plataforma Moodle per ser utilitzada amb finalitats educatives.
 • El servei és un repositori de materials educatius que poden ser de diversa tipologia: cursos que puguin ser restaurats a un altre lloc Moodle extern, elements exportables com ara paquets SCORM i també altres recursos per a pissarres digitals.
 • Els cursos i recursos seran descarregables des del repositori. En el cas dels cursos, seran també visibles, però no operatius. Les persones que vulguin utilitzar-los amb el seu propi alumnat els hauran de restaurar al seu propi lloc Moodle.
 • El servei ofereix espais de comunicació en els quals la comunitat d'usuaris i usuàries poden fer consultes, intercanviar informació i mantenir-se informats/des de les novetats que es vagin produint. També conté documentació informativa sobre el funcionament del servei, amb una secció de preguntes més freqüents, i les característiques tècniques i dels materials del lloc.
 • El servei no ofereix espais específics de formació ni suport tècnic per a la creació i restauració de cursos.
 • El servei Alexandria es reserva el dret (però no està obligat) de previsualitzar, revisar, etiquetar, filtrar, modificar, refusar o eliminar part o tot el contingut dels materials educatius.

7. Compartir materials educatius

Els materials educatius segueixen el model de "Recursos Educatius Oberts" (Open Educational Resources, OER), materials educatius que es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement. Aquests materials educatius han de tenir unes característiques bàsiques explicades al document "Característiques dels materials educatius". Els materials que no s'ajustin a les especificacions citades al document anterior seran eliminats del lloc.

Les persones usuàries que vulguin pujar al repositori i compartir els materials educatius que han elaborat hauran de seguir les instruccions explicades al document "Com compartir materials educatius". En essència hauran d'omplir un formulari amb les dades descriptives bàsiques i adjuntar el material en el format corresponent. En el cas dels cursos aquest fitxer haurà de ser la còpia de seguretat del curs, és a dir, el fitxer comprimit .mbz obtingut a través del bloc d'Administració del propi curs Moodle. La còpia de seguretat serà restaurada automàticament al repositori i l'usuari que l'ha pujat el podrà revisar per comprovar que funciona correctament.

L'usuari ha de garantir la funcionalitat del material que puja al repositori. Si els materials presenten deficiències en aquest aspecte s'avisarà a l'usuari que els ha pujat per tal que els solucioni en un termini breu i si aquestes deficiències no són esmenades el material serà eliminat del lloc.

Una vegada pujats al repositori, els materials educatius seran publicats després d'haver estat revisats per l'equip d'administració.

8. Propietat intel·lectual

Els materials educatius carregats al repositori Alexandria, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'usuari que els ha pujat al repositori o de les terceres persones que hagin autoritzat l'ús dels continguts, l'autoria dels quals s'ha de fer constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat educativa del repositori i la seva voluntat de seguir el model de Recursos Educatius Oberts, tots els materials estan sotmesos de forma genèrica a una llicència de Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Compartir (by-nc-sa), que implica que les persones que facin ús dels materials són lliures de:

 • copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
 • fer-ne obres derivades

sempre i quan compleixin amb les condicions següents:

 • Reconeixement. S'han de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador.
 • No comercial. No es pot utilitzar l'obra per a finalitats comercials.
 • Compartir igual. Si s'altera o es transforma l'obra, o se'n generen obres derivades, només es pot distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.

Aquestes condicions queden recollides al resum de la llicència, disponible a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca. Per a més informació sobre aquesta llicència consulteu el Codi legal, disponible a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca.

Els materials educatius aportats per usuaris i usuàries han d'estar sotmesos a la llicència genèrica del repositori, Creative Commons by-nc-sa.

Alternativament es podran utilitzar altres llicències Creative Commons, disponibles a http://cat.creativecommons.org/llicencia/

9. Paper intermediari de la XTEC

El Departament d'Educació, a través de la XTEC, ofereix el servei de repositori de materials educatius però no té cap mena de propietat addicional sobre el contingut que les persones usuàries carreguin i no utilitzarà els continguts per a altres objectius que no siguin proporcionar el servei sense l'autorització expressa dels usuaris/àries implicats, llevat dels usos permesos per la pròpia llicència dels materials.

El Departament d'Educació, a través de la XTEC, no és responsable del mal ús dels materials per part de les persones usuàries a llocs externs al propi servei Alexandria.

10. Responsabilitat per continguts

Els usuaris i les usuàries són responsables dels materials educatius que pugen al repositori, que han de seguir les especificacions recollides al document "Característiques dels materials educatius". El servei eliminarà cautelarment els materials dels quals es rebi notificació fonamentada de continguts inadequats o que vulnerin la legalitat vigent. S'informarà l'usuari/ària dels motius que hi ha darrere aquesta eliminació.

El Departament d'Educació, a través de la XTEC, es reserva el dret a denegar l'ús del servei a aquelles persones que de manera reiterada pugin materials inadequats o que incompleixin la legalitat.

11. Avís de continguts inadequats

En cas que trobéssiu materials inadequats o es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions establertes en aquest mateix document per al servei, preguem que ens ho comuniqueu a través del botó Informa de contingut inadequat del material corresponent.

12. Enllaços externs

El Departament d'Educació, a través de la XTEC, no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat.

Es prega que notifiqueu qualsevol irregularitat que hi detecteu en el servei Alexandria per tal que es pugui esmenar de la manera que escaigui.

13. Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per la XTEC són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.

Darrera modificació: dimecres, 9 de juny 2021, 16:13